На Кратко:
1. Няма да даваме ваша информация на никой!
2. Няма да ви тормозим по имейл за друго освен услугите ни!
3. Може да изтриете акаунта си - за което ни пишете.
3. Може да сменяме цените.
4. Ако не ползвате системата 1 година информацията ви + акаунта се изтрива.


Съгласие за съхранение и използване на лични данни.
Вашите Данни се използват от нас за:

1. Създаване на Документи и други функционалности.
2. Предоставяне на информация относно промени в www.BGFaktura.com
3. Да ви предоставим информация относно предишни ваши операции

С прочитането на тези Общи условия и чрез маркиране на чек-бокс модула с текст „Запознах се с Общите условия“ се счита, че ги приемате и се задължавате да ги спазвате безусловно.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА
www.bgfaktura.com

Този документ съдържа Общите условия за услугата, предоставяна от търговско дружество с фирмено наименование РЕКС КОНСУЛТИНГ Р1 ЕООД, заведено в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието под ЕИК номер 200079359, седалище: град София, адрес на управление на дейността: гр. София, пощенски код 1505, район р-н Слатина, ж.к. РЕДУТА, ул. Георги Обретенов No 7, ет. 4, ап. 10, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, предоставяна на Интернет – адрес www.bgfaktura.com, наричана по-долу УСЛУГАТА.

 1. ТЪЛКУВАНЕ И ДЕФИНИЦИИ

Чл.1 /1/ www.bgfaktura.com е система, базирана в Интернет, разработена и собствена на ДОСТАВЧИКА, предназначена за изготвяне, съхраняване и промяна на документи в електронен формат, както и на други документи, имащи отношение към счетоводната активност на КЛИЕНТИТЕ на ДОСТАВЧИКА, потребяващи УСЛУГАТА, както и за изготвяне, съхраняване и промяна на база данни с контрагенти, клиенти и служители на КЛИЕНТИТЕ.
Чл.1 /2/ УСЛУГА е услуга, предоставяна от ДОСТАВЧИКА на КЛИЕНТИТЕ на ДОСТАВЧИКА, в рамките на която КЛИЕНТИТЕ на ДОСТАВЧИКА, в Интернет-базиран интерфейс, могат да изготвят, съхраняват и изменят в онлайн-режим документи, свързани със счетоводната активност на техните дружества, включително да създават, съхраняват и изменят онлайн базирана база с данни на техни контрагенти, служители и клиенти, включително да прехвърлят изготвените документи и бази с данни на документи в HTML,CSV и TXT формат /export/, включително да зареждат КЛИЕНТСКИЯ ПРОФИЛ с бази с данни /import/, включително да създават нива за достъп на повече от едно лице, като създават и дефинират потребителски групи и права на достъп на елементите, включени в потребителските групи.
Чл.1 /3/ ОНЛАЙН-СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ са документи, изготвяни от КЛИЕНТА в уеб-базирания интерфейс, предоставен на Интернет-адрес www.bgfaktura.com, създаден и поддържан от ДОСТАВЧИКА, които документи не попадат в дефиницията на електронни документи по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, като не съдържат задължителните реквизити на електронните документи, не следват законовите изисквания към тях, както и процедурата по потвърждение на волеизявлението на издателя на тези документи.
Чл.1 /4/ УВРЕЖДАЩИ ДЕЙСТВИЯ са онези действия или бездействия, които нарушават Интернет етиката или нанасят вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на "троянски коне" или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи или извършване на каквито и да е било други действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго относимо право.
Чл.1 /5/ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА са непредвидими или непредотвратими събития от извънреден характер, възникнали след приемането на тези Общи условия. За ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ще се счита и промяна в законодателството, която внася допълнителни изисквания и процедури във връзка с постигането на съответните резултати в сравнение с действащите процедури и изисквания към момента на подписване на Общите условия. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА са и всякакви действия или бездействия, на трети на КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА лица, включително лица, предоставящи на ДОСТАВЧИКА услуги, от които зависи предоставянето на УСЛУГАТА от ДОСТАВЧИКА на КЛИЕНТА.
Чл.1 /6/ МЕЙЛ ЗА КОНТАКТ е електронният адрес на КЛИЕНТА, използван за регистрирането му в системата www.bgfaktura.com, който го отличава от останалите клиенти и е средство за достъп до системата на www.bgfaktura.com.
Чл.1 /7/ ПАРОЛА е комнбинация от цифри и букви, които ведно с МЕЙЛА ЗА КОНТАКТ, идентифицират КЛИЕНТА и е средство за достъп до системата www.bgfaktura.com.
чл.1 /8/ КЛИЕНТ е дееспособно физическо лице, регистрирано в системата www.bgfaktura.com и/или представляващо дееспособно юридическо лице, възникнало и съществуващо по законите на Република България или възникнало и съществуващо в юрисдикцията на друга държава, имащо право да реализира счетоводна активност на територията на Република България.
Чл.1 /9/ КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ е онази част от системата www.bgfaktura.com, съдържаща документите и базата с данни и потребителските групи, изготвяни от КЛИЕНТА, която може да бъде достигната, възприета и променяна от КЛИЕНТА чрез достъп, осигурен от неговите МЕЙЛ ЗА КОНТАКТ и ПАРОЛА.

 1. ПРЕДМЕТ

Чл.2 /1/ ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да предоставя на КЛИЕНТА УСЛУГАТА в параметрите, дефинирани в тълкувателната част на тези Общи условия по-горе.
Чл.2 /2/ КЛИЕНТЪТ се съгласява, че от обсега на УСЛУГАТА изрично се изключва осигуряване на компютърно оборудване и доставка на Интернет-свързаност за пренос на информационни масиви между КЛИЕНТА и Интернет-страницата www.bgfaktura.com, необходими за осъществяване достъп до УСЛУГАТА. ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря, ако КЛИЕНТЪТ не може да осъществи достъп, поради причини, за които ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др., проблем при доставчик на ДОСТАВЧИКА, накърнил непрекъсваемостта на потребяване на УСЛУГАТА, като в последния случай всякакви претенции към тази трета страна ще бъдат автоматично пренасочвани към третата страна). От обсега на УСЛУГАТА изрично се изключва възможността който и да е документ, изготвян в рамките на предоставяната от ДОСТАВЧИКА УСЛУГА да бъдат третирани, презентирани, тълкувани, разглеждани както от ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА, така и от трети на тях лица, като електронни документи по смисъла на дефинициите на Закона за електронния документ и електронния подпис или като счетоводни документи по смисъла на Закона за счетоводството и свързаната с тези два нормативни актове законова и подзаконова нормативна база.
Чл.2 /3/ КЛИЕНТЪТ се задължава стриктно да спазва задълженията, вменени му с Общите условия, като заплаща договорената цена, своевременно уведомява ДОСТАВЧИКА за нововъзникнали обстоятелства от съществено значение за пълното, качественото и в срок изпълнение на задълженията му по Общите условия, като се въздържа от предприемането на УВРЕЖДАЩИ ДЕЙСТВИЯ спрямо трети на КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА лица, както и от предприемането на УВРЕЖДАЩИ ДЕЙСТВИЯ срещу ДОСТАВЧИКА.
Чл.2 /4/ КЛИЕНТЪТ приема правото на ДОСТАВЧИКА едностранно да допълва и усъвършенства възможностите на уеб-базирания интерфейс на УСЛУГАТА, включително графичния интерфейс, функционалността на системата, но по начин да се гарантира минимум онова съдържание и функционалност, съществуващи към датата на приемане на тези Общи условия.

 1. ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ. ПРАВНИ И ФАКТИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ

Чл.3 /1/ ДОСТАВЧИКЪТ предоставя достъп до УСЛУГАТА на КЛИЕНТА чрез предварителна регистрация на Интернет-адрес www.bgfaktura.com, в рамките на която КЛИЕНТЪТ предоставя точно и вярно в предоставената електронна форма нужните за процеса на регистрация данни.
Чл.3 /2/ Чрез маркиране на чек бокс пред текста "Съгласен съм с Общите условия" и натискане на съответния виртуален бутон, КЛИЕНТЪТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на ДОСТАВЧИКА чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. ДОСТАВЧИКЪТ може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на КЛИЕНТА, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на КЛИЕНТА и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес www.bgfaktura.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
Чл.3 /3/ В процеса на регистрация КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави пълни и верни идентификационни данни за себе си, за юридическото или физическото лице, който/които представлява /ако е облечен в представителна власт/ и за всички други изискуеми от електронната форма за регистрация данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. КЛИЕНТЪТ  декларира, гарантира и заявява, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. Тези декларации и гаранции са в сила и по отношение на претендираната от КЛИЕНТА представителна власт по отношение на физически и юридически лица. В случай на предоставяне на неверни данни, ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати или спре незабавно предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на КЛИЕНТА. ДОСТАВЧИКЪТ също така има право да ангажира отговорността на КЛИЕНТА в случай, че като последица от подаването на неверни данни за ДОСТАВЧИКА са настъпили негативни фактически, юридически и финансови последици като, но не само: искове, покани за извънсъдебни споразумения, административни производства, инициирани срещу ДОСТАВЧИКА, всякакви претенции на трети на ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА лица.
Чл.3 /4/ Във връзка с режима на предоставяне на данни ДОСТАВЧИКЪТ заявява, а КЛИЕНТЪТ приема и се съгласява с обстоятелството, че ДОСТАВЧИКЪТ, освен в случаи, в които прецени за добре, не проверява и няма да проверява верността на предоставяните данни, нито наличието или отсъствието на представителна власт, нито други обстоятелства, свързани с регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ.
Чл.3 /5/ На ИНТЕРНЕТ–АДРЕСА, предоставен от КЛИЕНТА, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща съобщение, съдържащо покана за потвърждение на волеизявлението за регистрация. Активирането на поканата за потвърждение, инкорпорирани в съдържащата се в съобщението препратка, окончателно активират УСЛУГАТА и КЛИЕНТСКИЯ ПАНЕЛ.
Чл.3 /6/ Общите условия обвързват и задължават ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА от момента на активиране на чек-бокса за формулиране на съгласие с Общите условия, като КЛИЕНТЪТ отговаря за всички негативни правни послецици, настъпили след предоставянето на съгласие за приемане на Общите условия и изявление на разбирането на тяхната същност и съдържание.
Чл.3 /7/ В процеса на регистрация на КЛИЕНТА, той създава ПАРОЛА за достъп до системата www.bgfaktura.com. КЛИЕНТЪТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на ПАРОЛАТА си, да не я прави достояние на трети лица и да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за опазването на своята ПАРОЛА, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
Чл.3 /8/ Конституираното между ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА правоотношение и Общите условия на плоскостта на които то се развива могат да бъдат едностранно изменяни от ДОСТАВЧИКА.
Чл.3 /9/ Задължение на ДОСТАВЧИКА е да уведоми КЛИЕНТА за предвижданите промени чрез електронно писмо, чрез публикуването на предвижданите промени на Интернет – страницата на www.bgfaktura.com или по друг начин, като предостави на КЛИЕНТА достатъчен срок, за да се запознае с тях.
Чл.3 /10/ КЛИЕНТЪТ има право чрез изрично волеизявление в срока по предходната алинея да откаже приемането на промените в Общите условия. Договорът между ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА ще се счита за прекратен от датата на отказа за приемане на Общите условия. Прекратяването на Договора на това или на каквото и да е било друго основание не освобождава нито ДОСТАВЧИКА, нито КЛИЕНТА от задълженията им произтичащи от тези Общи условия, които остават съществуващи между тях до окончателното им погасяване чрез пълно, качествено и в срок изпълнение.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

чл.4 /1/ ДОСТАВЧИКЪТ има право:

 1. Да получава договореното възнаграждение от КЛИЕНТА;
 2. Да инсталира върху компютрите на КЛИЕНТА малоформатни текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет браузъра върху твърдия диск на КЛИЕНТА и дават възможност за възстановяване на информация за КЛИЕНТА, като го идентифицират и за проследяване на действията му. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че точка първа от тази разпоредба третира правото, а не задължението за извършването на подобни действия;
 3. Да поставя в системата www.bgfaktura.com електронни послания с рекламна цел във всички форми, възприети в Интернет – пространството, включително от контекста на извършваните от КЛИЕНТА действия в рамките на системата www.bgfaktura.com, да допълва съобщенията на КЛИЕНТА и да добавя под каквато форма прецени електронни послания с рекламна цел към Интернет – страници, различни от Интернет – страницата www.bgfaktura.com;
 4. Да адресира КЛИЕНТА със съобщения с рекламна или информационна цел относно своята дейност и/или дейност на трети на КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА лица, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия КЛИЕНТЪТ се съгласява да получава всякакви непоискани търговски съобщения от ДОСТАВЧИКА;
 5. Да ограничи достъпа на КЛИЕНТА до КЛИЕНТСКИЯ ПРОФИЛ, включително чрез заличаване или деактивиране на неговата ПАРОЛА в случай, че тя не бъде използвана за период над шест месеца, както и ако КЛИЕНТЪТ наруши разпоредбите на българския закон и подзаконова нормативна база, както и онези нормативни инструменти от Правото на Европейския съюз, имащи действие не територията на Република България.

Чл.4 /2/ ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен:

 1. Да предоставя на КЛИЕНТА непрекъсваемост и качество на УСЛУГАТА, освен в хипотезата на ФОРСМАЖОРНО ОБСТОЯТЕЛСТВО или освен ако е налице неизпълнение от страна на КЛИЕНТА;
 2. Така да организира фунцкионирането на системата, че да осигури поверителност и сигурност на информационния поток между КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА. Във връзка със задължението по тази точка, както и във връзка със задължения, сродни на задължението по тази точка ДОСТАВЧИКЪТ декларира, че според текущото техническо ниво и ниво на развитие на софтуера ще прави всичко възможно за гарантиране на поверителността и сигурността, освен в случаите, когато информационният поток бъде засегнат от УВРЕЖДАЩО ДЕЙСТВИЕ от нов или по-интензивен порядък или увреждащото действие бъде довършено в необичан контекст от събития, действия и бездействия;
 3. ДОСТАВЧИКЪТ не е длъжен и няма да следи за съдържанието на оформяните ОНЛАЙН-СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ – за тяхната вярност, достоверност, законност и други подобни, като не отговаря нито за тяхното съдържание, нито за целите и задачите, за които са оформени, нито за правните, фактическите и финансовите интереси на адресатите на подобни ОНЛАЙН-СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ;
 4. ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря за самоличността на физическото лице, използващо ПАРОЛАТА и МЕЙЛА ЗА КОНТАКТ за достъп до ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ПРОФИЛ, като приема, че достъпът се осъществява от лица, имащи право да достигат до ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ПРОФИЛ.

Чл.4 /3/ КЛИЕНТЪТ има право:

 1. Да получи непрекъсваема и качествена услуга;
 2. Да бъде информиран от ДОСТАВЧИКА за съществени обстоятелства от значение за правото му по предходната точка;

Чл.4 /4/ КЛИЕНТЪТ е длъжен:

 1. Да се придържа стриктно към разпоредбите на Общите условия;
 2. Пълно, качествено и в срок да заплаща договореното възнаграждение;
 3. Да зачита правата върху интелектуалната собственост и сродните на тях права, както и нормативната уредба, третираща материята на интелектуалната собственост и сродните на тях права, принадлежащи на ДОСТАВЧИКА или на трети на ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА лица, отстъпили правото на ползване на такива лица в полза на ДОСТАВЧИКА. ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря пред трети страни в случай, че КЛИЕНТЪТ наруши задълженията си по тази точка както и всякакви други задължения, свързани с тези задължения, а КЛИЕНТЪТ е длъжен да понесе негативните последици от неизправното си поведение и/или да обезщети напълно ДОСТАВЧИКА за претърпените от него вреди, преки и непосредствени, имуществени и неимуществени, последица от неизправното му поведение. Достъпът до системата www.bgfaktura.com не овластяват КЛИЕНТА с правомощието да използва или преобразува и модифицира обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и се извършва с нетърговска цел. Преценката за незначителност на обема на информация и оправданост на увреда на автори или други носители на интелектуална собственост е в полза на ДОСТАВЧИКА. В случай, че КЛИЕНТЪТ наруши задълженията си, вменени му с тази точка, той дължи неустойка в размер на 50 /петдесет/ лева за всеки отделен случай. Така уредената неустойка не лишава ДОСТАВЧИКА от правото да търси обезвреда от КЛИЕНТА до действителния размер на понесените от него вреди, надвишаващи размера на неустойката;
 4. КЛИЕНТЪТ се задължава при ползуване на предоставяните от ДОСТАВЧИКА услуги да не зарежда, разполага на сървъра, използван от ДОСТАВЧИКА, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, съобщения, както и всякакви други материали:
  1. Противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  2. Които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от ДОСТАВЧИКА;
  3.  Чието съдържание нарушава права или свободи на човека;
  4. Накърняващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
  5. Които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
  6. Нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица. При неспазване на тези задължения на КЛИЕНТА, ДОСТАВЧИКЪТ има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на КЛИЕНТА и трети лица до съответната информация или материали, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на КЛИЕНТА.
 1. Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 2. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
 3. Да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на системата www.bgfaktura.com;
 4. Да не се намесва в правилното действие на системата www.bgfaktura.com, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг клиент, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на услугите по отношение на останалите клиенти, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");
 5. Да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 6. Да не заблуждава, че представлява определено физическо или юридическо лице при липса на съответна представителна власт;
 7. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 8. Да не използва системата www.bgfaktura.com за извършване на дейности, противоречащи на българското законодателство, включително, но не само, да не използва системата www.bgfaktura.com за дейности, свързани с изпирането на пари или финансирането на тероризма или за действия, нарушаващи изискванията на данъчното законодателство или съставляващи престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система. В случаи на нарушение на някое от задълженията по предходните алинеи  ДОСТАВЧИКЪТ има правото да сезира компетентните държавни органи за установяването му.
 9. Освен в случаите когато е изрично уговорено, КЛИЕНТЪТ не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин ресурсите, съдържащи се в системата www.bgfaktura.com.
 1. ОТГОВОРНОСТ

Чл.5 /1/ Без да бъде изключен или ограничен никой от случаите на неизпълнение, предвидени от българското право и в добавка към други случаи на неизпълнение, следните случаи също ще съставляват неизпълнение:

 1. Която и да е декларация или гаранция по Общите условия се окаже невярна или е нарушена в каквото и да е съществено отношение, и предметът на такава декларация или гаранция не бъде приведен в съответствие със същата декларация или гаранция в срок от тридесет /30/ дни след отправено уведомление от изправната страна, посочващо неизпълнението, и изискващо неговото отстраняване;
 2. Някоя от страните не изпълни свое задължение по Общите условия или произтичащо от българските закони, и това неизпълнение не бъде отстранено в срок от 3 /три/ дни след отправено уведомление от изправната страна, посочващо неизпълнението и изискващо неговото отстраняване.

Чл.5 /2/ КЛИЕНТЪТ и ДОСТАВЧИКЪТ се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията им по Общите условия при наличието на ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА така, както са дефинирани по-горе. Чл.7 /3/ В случаите по предходната алинея, те договарят в писмена форма удължаване на съответния срок. В случай, че страна по Общите условия не може да изпълни задълженията си поради наличие на непреодолима сила, не по-късно от три дни след възникването на съответното обстоятелство, тя уведомява писмено насрещната страна относно характера на непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Общите условия.
Чл.5 /3/ В случай на неизпълнение на клаузи по Общите условия, което действие по взаимно съгласие на двете договарящи страни е изключено като нарушение на договорните задължения, материализирано в писмен вид и по начин, ангажиращ волята на договарящите, страните няма да си дължат обезщетения и няма да търпят санкции.
Чл.5 /4/ ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието на създаваните от КЛИЕНТА ОНЛАЙН-СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ, а единствено за съобразеността им с изискванията към реквизитите на счетоводните документи, уредени със Закона за счетоводството и свързаните законови и подзаконови източници, нито, че предоставяните посредством системата www.bgfaktura.com услуги ще удовлетворят изискванията на КЛИЕНТА, нито отговаря за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, получени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством системата www.bgfaktura.com.
Чл.5 /5/ С приемане на настоящите Общи условия, КЛИЕНТЪТ декларира, че използването на системата www.bgfaktura.com ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ДОСТАВЧИКЪТ не отговоря за евентуално причинени на КЛИЕНТА или на представлявано от него физическо или юридическо лице при ползуване на предоставяната УСЛУГА вреди, освен ако същите са причинени от ДОСТАВЧИКА умишлено или при проявена груба небрежност.
Чл.5 /6/ ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря и за законосъобразността на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси, до които може да се достигне чрез намиращите се на неговата Интернет – страница рекламни съобщения.  ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези Интернет страници и ресурси. 
Чл.5 /7/ ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за непредоставянето на УСЛУГАТА или предоставянето й с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на ДОСТАВЧИКА с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ предварително уведомява КЛИЕНТА за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.
Чл.5 /8/ КЛИЕНТЪТ е длъжен да обезщети ДОСТАВЧИКА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с извършени от страна на КЛИЕНТА деяния при използване на предоставяните от посредством системата www.bgfaktura.com услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката. КЛИЕНТЪТ се задължава да обезщети ДОСТАВЧИКА за всички вреди, причинени вследствие ползуване на предоставяните услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

 1. РЕЖИМ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.6 /1/ ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира и използва информация относно КЛИЕНТА, когато същия се регистрира в системата www.bgfaktura.com. Информацията, чрез която КЛИЕНТЪТ може да бъде идентифициран, може да включва име, фамилия, ЕГН, телефон, електронен пощенски адрес, както и всяка друга информация, която същото предоставя доброволно при регистрацията си. Информацията включва и всяка друга, която КЛИЕНТЪТ въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на услуги посредством системата www.bgfaktura.com, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.
Чл.6 /2/ ДОСТАВЧИКЪТ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за КЛИЕНТА, станала му известна по повод на предоставяне на услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на ФОРСМАЖОРНО ОБСТОЯТЕЛСТВО, случайно събитие или УВРЕЖДАЩИ ДЕЙСТВИЯ на трети лица.
Чл.6 /3/ ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива никаква лична информация за КЛИЕНТА и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 1. Е получил изричното съгласие на КЛИЕНТА при регистрацията или в по-късен момент;
 2. Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 3. Други посочени в закона случаи.

Чл.6 /4/ С приемането на настоящите Общи условия, КЛИЕНТЪТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Той има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ДОСТАВЧИКА на посочените адрес или електронен пощенски адрес за контакт. КЛИЕНТЪТ има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

 1. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. ДЕЙСТВИЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.7 /1/ Общите условия влизат в сила, считано от момента на маркиране на чек-бокс модула с текст „Запознах се с настоящите Общи условия“.
Чл.7 /2/ Въпреки обстоятелството, че КЛИЕНТЪТ има право на безплатен промоционален период от 30 /тридесет/ дни, в рамките на които може да използва системата в нейната пълна функционалност без да дължи такса за това, за този гратисен период Общите условия действат между КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА в пълнота и пораждат всички правни последици с изключение на задължение за заплащане на цената за промоционалния период.
Чл.7 /3/ След изтичането на промоционалния период и в случай, че КЛИЕНТЪТ не заплати такса за следващия месец, правоотношението между него и ДОСТАВЧИКА се счита за прекратено. Активни между страните остават всички неизпълнени задължения, включително отговорността на КЛИЕНТА, ангажирана в различните хипотези, описани по-горе.
Чл.7 /4/ След изтичането на гратисния период и в случай, че КЛИЕНТЪТ не заплати месечна такса, ДОСТАВЧИКЪТ има право да заличи КЛИЕНТСКИЯ ПРОФИЛ, както и цялата информация или част от информацията, съдържаща се в КЛИЕНТСКИЯ ПРОФИЛ. В тази хипотеза ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря пред КЛИЕНТА за понесени вреди или претърпени загуби от заличаването на информацията в цялост или на отделни части от тази информация.
Чл.7 /5/ Правоотношението между КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА се прекратява и:

 1. По взаимно писмено съгласие на страните по него;
 2. Едностранно от КЛИЕНТА чрез спиране на предоставяната от ДОСТАВЧИКА УСЛУГА;
 3. Автоматично с изтичането на предплатения период, ако КЛИЕНТЪТ е предплатил за определен период от време;
 4. Едностранно от ДОСТАВЧИКА в хипотезите на нарушения на КЛИЕНТА, очертани по-горе;
 5. С едноседмично предизвестие на ДОСТАВЧИКА или КЛИЕНТА в случай на неизпълнение.
 1. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.8 /1/ Всички съобщения, уведомления, предизвестия и друга кореспонденция между СТРАНИTE във връзка със изпълнението на Общите условия, следва да бъдат изпращани в писмена форма. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), с потвърждаване на получаването на електронен документ, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от КЛИЕНТА или отбелязване в поле (чек бокс) в системата www.bgfaktura.com и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
Чл.8 /2/ Всяка от страните по Общите условия се задължава при промяна на данните за кореспонденция незабавно да уведоми съдоговорителя си за този факт. В случай, че такова уведомление не е направено, страната, чийто данни са променени, ще се счита за неизправна с всички произтичащи от това неблагоприятни за нея правни последици.
Чл.8 /3/ Ако някоя от разпоредбите на Общите условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби на Общите условия.
Чл.8 /4/ Всички спорове, породени от Общите условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.
Чл.8 /5/ Настоящото Общи условия се подчинява на българското законодателство.
Чл.8 /6/ Тези Общи условия дерогират окончателно и неотменимо всички предишни уговорки по уредените с тях въпроси, като всички предхождащи ги обсъждания, съобщения, съгласувания, предложения, потвърждения, обещания и дрги подобни, гласно разменени между страните в телефонни разговори или в рамките на друга форма на гласна комуникация, писмено разменени между страните в електронни или физически писма, оферти, контраоферти и други подобни физически и електронни документи, се обезсилват от него.